چاپ یا انتشار مقاله isi در ژورنال یا مجلات سوئیس، هند، آلمان و انگلیس