ضمانت انجام کار بخشی از تعهدی است که در هر فعالیتی لازم الاجرا می باشد. در حوزه کاری ما وجود این گونه ضمات ها یک الزام است چرا که اصل کار چاپ مقاله است و اگر انجام نپذیرد انگار هیچ عملی انجام نشده است لذا ما براین نکته واقف هستیم و چاپ مقاله isi شما را تضمین می کنیم و این امر به دلیل سنجش مراحل زیر قبل از پذیرش مقاله است.

1- در ابتدا ما چکیده ای از مقاله شما را برای ژورنال هایی مرتبط که با ما همکاری دارند و به نوعی ما نماینده آن ها محسوب می شویم، ارسال می شود تا کلیت موضوع مورد تایید قرار گیرد هرچند با وجود تجربه فعالیت در این مدت ما با حوزه کاری و موضوعات مورد پذیرش ژورنال ها آشنایی داریم لیکن به دلیل اهمیت موضوع و حصول نتیجه این مرحله از نظر ما اهمیت زیادی دارد و ابتدا انجام می پذیرد.

2- بعد از دریافت تاییده از ژورنال ترجمه مقاله آغاز و مجدد به ژورنال ارسال می شود در این مرحله نیز رعایت نکاتی ضروری است که یکی از مهم ترین نکات رعایت اصول نگارشی مطابق با استاندارهای ژورنال مورد نظر است. بعد از ارسال مقاله ترجمه شده مرحله بررسی مقاله توسط Editor های ژورنال آغاز می شود و در نهایت نامه پذیرش acceptance letter دریافت می شود و تقریبا از چاپ مقاله مطمئن هستیم لازم به ذکر است که در این مرحله هزینه ها واریز و اطلاعات واریزی نیز همراه مقاله برای ژورنال ایمیل یا فکس می شود.

3- ممکن است مقاله در شماره جاری چاپ شود یا در شماره بعدی که هر شماره چاپ با نام issue نام گذاری می شود اما در برخی مواقع به دلیل وجود مقالات فارسی خارج از حد استاندارد در شماره های اخیر زورنال مورد نظر از مدیریت آن درخواست می گردد در شماره ای که درصد مقاله ایرانی کمتر است مقاله منتشر شود تا از تایید اعتبار آن توسط دانشگاه شما مطمئن شویم. لذا توجه نمایید که ممکن است نامه پذیرش برای شما جهت چاپ مقاله در ماه جاری یا ماه بعدی باشد اما به همین دلیلی که ذکر شد مقاله در شماره قبل صورت گرفته باشد، این روال یک امر طبیعی است و نبایستی در خصوص جعلی بودن زورنال قضاوت کنیم.

ملاحظه می کنید که مراحل انجام کار توسط تیم مجرب ما مرحله به مرحله با حساسیت ویژه ای دنبال می شود و با اطمینان خاطر خدمت عزیزان عرض می کنیم ک چاپ تضمینی مقالات isi شما را برهده می گیریم و خسارت هر نوع مشکل از جانب تیم ما و عد تعهد به وظایف را وظیفه خود می دانیم.