از شما به خاطر انتخاب تیم تخصصی ISI SC JOURNALS تشکر مینماییم. در این بخش میتوانید هزینه خدمات را از طریق کارت به کارت، واریز به حساب پرداخت نمایید.

نام بانک

شماره حساب

شماره کارت

نام صاحب حساب

بانک ملی

–0222520170001

6037997319942364

امیر پریشانی